favicon

เงื่อนไข

นโยบายความเป็นส่วนตัว
ในปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ โดย สุภาพแอร์ มุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุด ให้แก่ลูกค้าของ สุภาพแอร์ แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับ สุภาพแอร์ คือการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ดังนั้น สุภาพแอร์จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของ สุภาพแอร์ ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชม สุภาพแอร์ ดังต่อไปนี้
การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ สุภาพแอร์
การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ของ สุภาพแอร์
ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ สุภาพแอร์ได้ เพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ สุภาพแอร์ และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ สุภาพแอร์ได้ โดยที่ท่านสามารถเลือกที่จะแจ้งหรือไม่แจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ สุภาพแอร์ ผ่านการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ได้ตามความสมัครใจ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจาก สุภาพแอร์
สุภาพแอร์ สามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของ สุภาพแอร์ได้อย่างต่อเนื่อง สุภาพแอร์ อาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ สุภาพแอร์ได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมถึงวัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจจ์ต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของ สุภาพแอร์
สุภาพแอร์ อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าปัจจุบันของ สุภาพแอร์ และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูล โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของ สุภาพแอร์ นั้น สุภาพแอร์อาจใช้ระบบ "คุกกี้" ( cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอของผู้ใช้บริการ ระบบ "คุกกี้" นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ สุภาพแอร์ โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการกำหนดโดย สุภาพแอร์ และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของ สุภาพแอร์
โทรหา สุภาพแอร์ รับซื้อแอร์เก่า